جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

دریاچه های دوران چهارم بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران


دریاچه های دوران چهارم بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران

نحوه تشکیل هسته های اولیه کانون های مدنی, از جمله مباحث عمده علوم اجتماعی و مردم شناسی است و رشته های دیگری چون باستان شناسی, سعی در روشن ساختن حقایق چندی در این زمینه دارند

نحوه تشکیل هسته‌های اولیه کانون‌های مدنی، از جمله مباحث عمده علوم اجتماعی و مردم‌شناسی است و رشته‌های دیگری چون باستان‌شناسی، سعی در روشن ساختن حقایق چندی در این زمینه دارند.

باستان‌شناسان به این واقعیت اذعان دارند که بازشناسی بسیاری از ابعاد زیستی و معیشتی انسان اولیه، به‌واسطه وابستگی آنها به عوامل طبیعی بدون شناخت عناصر محیطی امکان‌پذیر نیست. از همین رو رشته جدیدی تحت عنوان زمین باستان‌شناسی به‌وجود آمده است.

عنوان فایل
دریاچه‌های دوران چهارم بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران application/pdf
daryacheha.pdf
446 KB
دانلود

محمد حسین رامشت