سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

نماز


نماز

بوی تو که می چکد،
می کشم بر سر
لباس عریانی
گیسوان باغ،
دخیل می بندند
پیچک ها را
تکرار می شود
استغاثه رستن غنچه ها
درخت
بند نمی آید
در چشمان پرم
در کشاکش است و رقص
سپید می شوم،
روشن
آب …

بوی تو که می چکد،

می کشم بر سر

لباس عریانی

گیسوان باغ،

دخیل می بندند

پیچک ها را

تکرار می شود

استغاثه رستن غنچه ها

درخت

بند نمی آید

در چشمان پرم

در کشاکش است و رقص

سپید می شوم،

روشن

آب می شوم،

از تلطیف جریانی سبز

و زبانم قامت می بندد

شکوفه های تو را

فرخنده حق شنو