پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

۲ نوامبر سال ۱۹۳۷ ـ عشق به میهن


۲ نوامبر سال ۱۹۳۷ ـ عشق به میهن

فرانتس پاپن آلمانی بلند آوازه( متولدسال ۱۸۷۹ ومتوفا در سال ۱۹۶۹ ) دوم نوامبر سال ۱۹۳۷ در نطقی مطلبی را بیان کرد که به صورت یک اصل در آمده و به نام او باقی مانده است و آن از این قرار …

فرانتس پاپن آلمانی بلند آوازه( متولدسال ۱۸۷۹ ومتوفا در سال ۱۹۶۹ ) دوم نوامبر سال ۱۹۳۷ در نطقی مطلبی را بیان کرد که به صورت یک اصل در آمده و به نام او باقی مانده است و آن از این قرار است :

هرلذت، غرور و سرفرازی موقتی است ، جز عشق به میهن و خدمت به آن . وطندوستی خصلت مشترک همه انسانها است و من نشنیده ام که فردی را صرفا به خاطر وطندوستی سرزنش کرده باشند.

پاپن مدتی صدر اعظم آلمان بود و کمک کرد که حزب ناسیونال سوسیالیست (نازی ) به قدرت برسد و هیتلر زمام امور آلمان را به دست گیرد . وی بعدا هم با هیتلر همکاری کرد ، اما در دادگاه فاتحان جنگ جهانی دوم محکوم نشد.