چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

۱۰ دی ماه ۱۳۱۶ ـ تقسیمات کشوری ایران


۳۱ دسامبر سال ۱۹۳۷( ۱۰ دی ماه ۱۳۱۶ ) ایران دارای تقسیمات کشوری تازه شد و به ده استان ، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم گردید. این تقسیمات بر پایه عرف قدیم بود. در دی ماه سال ۱۳۳۸( ژانویه …

۳۱ دسامبر سال ۱۹۳۷( ۱۰ دی ماه ۱۳۱۶ ) ایران دارای تقسیمات کشوری تازه شد و به ده استان ، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم گردید. این تقسیمات بر پایه عرف قدیم بود. در دی ماه سال ۱۳۳۸( ژانویه ۱۹۶۰) این تقسیمات تغییر کرد و استانهای ده گانه ۱۷ استان شدند . تعداد شهرها نیز به ۱۴۵ شهر افزایش یافت . ایجاد استانهای تازه از کوچک کردن استانهای دهگانه صورت گرفت که نارضایتی به بار آورد . برای مردم فارس و کرمان کوچک شدن این دو استان پس از قرنها قابل قبول نبوده است و تقسیمات بعدی هم از همین دست بوده است.