یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

جنبش اصلاحی در مدیریت بازار


جنبش اصلاحی در مدیریت بازار

در این مقاله ضمن بررسی موضوع ارتباط میان خواسته, مشتری و بررسی دیدگاههای مختلف درباره این موضوع, ویژگی های متفاوت عناصر چرخه تکامل مدیریت بازاریابی, نقش آنها در چگونگی تحول در مدیریت بازار, تبیین گردیده است

در این مقاله ضمن بررسی موضوع ارتباط میان خواسته، مشتری و بررسی دیدگاههای مختلف درباره این موضوع، ویژگی های متفاوت عناصر چرخه تکامل مدیریت بازاریابی، نقش آنها در چگونگی تحول در مدیریت بازار، تبیین گردیده است، همچنین چاش اساسی پیش روی مدیریت بازاریابی، یعنی تهیه ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی به همراه بررسی نحوه شکل گیری و پیدایش این مفهوم (آمیخته بازاریابی)، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سرانجام "جنبش اصلاحی در مدیریت بازار"، به عنوان واژه معروف مدیریتی دهه اخیر معرفی گردیده، آنجا که تحول در مدیریت بازار درصدد پر کردن خلاء ناشی از رکود نسبی علم مدیریت بازاریابی است.

عنوان فایل
جنبش اصلاحی در مدیریت بازار application/pdf
jonbesh dar modiriyat.pdf
452 KB
دانلود

نویسنده: حسن اسماعیلی بیدهندی ـ دکتر کریم حمدی