جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

لبخندی پرمعنا


لبخندی پرمعنا

خورشید که زیر ابر قرار می گرفت، دلم پر از اندوه می شد و فکر می کردم چرا خورشید که منبع نور و گرما است، باید زیر ابر قرار بگیرد و ما از این منبع پرنور و انرژی محروم شویم، اما حالا …

خورشید که زیر ابر قرار می گرفت، دلم پر از اندوه می شد و فکر می کردم چرا خورشید که منبع نور و گرما است، باید زیر ابر قرار بگیرد و ما از این منبع پرنور و انرژی محروم شویم، اما حالا در گذر زندگی متوجه شده ام که چقدر سطحی به مسائل نگاه کرده ام و هر رویدادی در این دنیا پر از حرف و دلیل است. اکنون می دانم قرار گرفتن خورشید در زیر ابر برای محروم ماندن ما از نور و گرما نیست برای این است که به خود بیاییم و به این باور برسیم که قدر نعمت های خداوندی را بدانیم و به جریاناتی که همواره در اطرافمان وجود دارد با چشم سپاسگزاری نگاه کنیم.

علاوه بر این به این اطمینان رسیده ام که اگر مانند خورشید هم در اوج باشیم، باید در شداید و سختی ها فروتنانه و با صبر و تحمل زندگی را ادامه دهیم.

آموختن این دو نکته چنان برایم لذت بخش است که پرمعناترین لبخند در وجودم زده می شود.

[فاطمه فیضی]