پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

میدان جنگ


میدان جنگ

شخصی با کمان بی تیر به جنگ می رفت که اگر تیری از جانب دشمن آید بردارد.
گفتند: شاید نیاید، گفت: آن وقت جنگ نباشد.

شخصی با کمان بی تیر به جنگ می رفت که اگر تیری از جانب دشمن آید بردارد.

گفتند: شاید نیاید، گفت: آن وقت جنگ نباشد.