سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

ده هزار تومان دستمزد ماهانه ، شرط نایب السلطنه شدن ایران !!(در این روز ۲۳ سپتامبر)


مجلس شورا اول مهرماه ۱۲۸۹ خورشیدی با اكثریت آراء ناصرالملك را كه مقیم لندن بود به عنوان نایب السلطنه ایران انتخاب كرد. ناصرالملك برای قبول این مسئولیت، درخواست هر ماه ده هزار …

مجلس شورا اول مهرماه ۱۲۸۹ خورشیدی با اكثریت آراء ناصرالملك را كه مقیم لندن بود به عنوان نایب السلطنه ایران انتخاب كرد. ناصرالملك برای قبول این مسئولیت، درخواست هر ماه ده هزار تومان حقوق كرده بود و گفته بود كه چون از سیاست و اوضاع جهان آگاه است و سواد بیشتری دارد باید دو برابر عضدالملك كه فاقد این اطلاعات بود دریافت دارد و دولت اجبارا قبول كرد و ناصرالملك رهسپار تهران شد. عضدالملك نخستین نایب السلطنه سلطان احمد شاه كه ایلخان قاجار بود براثر بیماری درگذشته بود. نایب السلطنه تا رسیدن احمد شاه به سن قانونی وظایف سلطنت را انجام می داد.