شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

ابوالحسن علی‌بن محمدبن اسحاق طنافسی


ابوالحسن علی‌بن محمدبن اسحاق طنافسی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۳۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ و محدث
ساکن ری و قزوین و محدث قزوین بود. وی از دائی‌های خود محمدبن عبید طنافسی و یعلی‌بن عبید …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۳۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ و محدث
ساکن ری و قزوین و محدث قزوین بود. وی از دائی‌های خود محمدبن عبید طنافسی و یعلی‌بن عبید طنافسی و همچنین از ابوبکربن عیاش و سفیان‌بن عئینه و ابو معاویه و ابن وهب و حفص‌بن غیاث و محمدبن فضیل و عبدالرحمان محاربی و وکیع و هم‌طبقۀ آنان حدیث روایت کرده است. ابن‌‌ماجه قزوینی و زیادبن ایوب طوسی و ابوزرعه و ابو حاتم و ابن واره و علی‌بن سعیدبن جنید رازی و محمدبن ایوب رازی و علی‌بن سعیدبن بشیر رازی و جسین‌بن علی قاضی قزوین ، فرزند او ، و یحیی‌بن عبدل از وی حدیث روایت کرده‌اند. ابویعلی خلیلی گوید که علی‌بن محمد طنافسی و برادر وی در قزوین مقیم بودند و بزرگان علم و دانش به‌نزد آنها می‌رفتند و آن‌دو جایگاه ویژه‌ای داشتند. ابو حاتم رازی او را ثقه‌ای راستگو توصیف کرده است.