دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

ماهر اردبیلی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، خطاط و شاعر
ماهر دامغانی ، علیقلی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، خطاط و شاعر
ماهر دامغانی ، علیقلی