سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۳ فضانورد در یك سفینه برای نخستین بار در تاریخ فضانوردی (در این روز ۱۲ اكتبر)


دانشمندان شوروی ۱۲ اكتبر ۱۹۶۴ سه فضانورد را با سفینه «وسخود ـ ۱ (Voskhod – ۱)» به فضا فرستادند. این نخستین بار در تاریخ فضانوردی بود كه با یك سفینه سه فضا نورد به مدار زمین فرستاده می شدند. …

دانشمندان شوروی ۱۲ اكتبر ۱۹۶۴ سه فضانورد را با سفینه «وسخود ـ ۱ (Voskhod – ۱)» به فضا فرستادند. این نخستین بار در تاریخ فضانوردی بود كه با یك سفینه سه فضا نورد به مدار زمین فرستاده می شدند. سر نشینان این سفینه «كوماروف، فئوكیستوف و یگورف» بودند.

معلوم نیست كه پس از فروپاشی شوروی، این همه پیشرفتهای علمی كه نتیجه شكیبایی مردم این اتحادیه از تقاضای برخوردار شدن بیشتر از رفاه زندگانی بود، چه شد ؛ دفعتا همه صداها خاموش شد!.