جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

ریو کریوستوم


ریو کریوستوم (روی زرین دهان)(۴۰-۱۲۰ میلادی) از خانواده‌ای اشرافی و ثروتمند بود، در زمینه خطابه شهرت فراوان بهم رسانید از مشرب سوفسطائیان پیروی می‌کرد، در سال ۸۲ میلادی از ایتالیا …

ریو کریوستوم (روی زرین دهان)(۴۰-۱۲۰ میلادی) از خانواده‌ای اشرافی و ثروتمند بود، در زمینه خطابه شهرت فراوان بهم رسانید از مشرب سوفسطائیان پیروی می‌کرد، در سال ۸۲ میلادی از ایتالیا تبعید شد و در مدت سیزده سال به اطراف سفر کرد و بابت خطابه‌های خود پولی نمی‌گرفت بلکه با دسترنج و کار یدی امرار معیشیت می‌کر چون مورد عفو حکومت قرار گرفت به وطن خویش بازگشت، هشتاد خطابه از این خطیب به جا مانده است. خطابه‌های وی اگر چه پر اطناب و خسته کننده به نظر می رسد اما در روزگار خویش خیلی مورد توجه مردم بود و به سخنان دلاویز وی گوش می‌دادند حتی با یک سخنرانی بالبداهه‌ وی دو سپاه دست از جنگ کشیدند.

فحشاء ‌و بردگی را محکوم میکرد، از تجمل پرستی و موهوم پرستی مردم و رذایل اخلاقی آنها سخت انتقاد می‌نمود. از فقر و تهیدستی مردم سخت غمگین بود و ثروتمندان و حکمرانان را مورد عتاب و خطاب قرار می‌داد شرافت و صداقت و تقوی را می‌ستود.