جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

صدرالدین سنگ تراش


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم و یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حجار
از آثار وی: کتیبۀ فوقانی سنگ آرامگاه قاضی صفی‌‌الدین محمد ، در اصفهان ، که به خط ثلث …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم و یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حجار
از آثار وی: کتیبۀ فوقانی سنگ آرامگاه قاضی صفی‌‌الدین محمد ، در اصفهان ، که به خط ثلث برجسته حجاری شده و چنین رقم نهاده: «وفات العالم الربانی... محمد ابن عمده القضاه... فی منتصف شهر شعبان المعظم سنهٔخمس و تسعین و تسعمائه... عمل صدرالدین سنگ تراش». به خط نستعلیق برجسته بر جانب جنوبی سنگ آرامگاه ، سال وفات قاضی صفی‌‌الدین محمد و بر جانب شمالی سنگ آرامگاه اشعاری حجاری شده است.َُُُُِ