یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

چرا یک تومان معادل ده ریال است؟


از جلمه کلماتی که دائما" با آن سر و کار داشته ایم و آن را روزانه بکار میبریم ریال و تومان است همه میدانیم به ده ریال ، یک تومان هم میگویند «تومان» یک کلمه مغولی است ، بمعنی ده هزار …

از جلمه کلماتی که دائما" با آن سر و کار داشته ایم و آن را روزانه بکار میبریم ریال و تومان است همه میدانیم به ده ریال ، یک تومان هم میگویند «تومان» یک کلمه مغولی است ، بمعنی ده هزار در تقسیمات لشگری به ده هزار سرباز ، تومان گفته و فرمانده آنرا امیر تومان می نامیدند این کلمه پس از تسلط مغول بر ایران در این سرزمین متداول گردید.واحد پول ایران در دوره قاجاریه ، تومان بود یک تومان معادل ده قران و برابر ده هزار دینار بود در سال ۱۳۰۸ شمسی بموجب قانون احاد ، پول ایران تغییر یافت و واحد پول به ریال تبدیل گردید ولی هنوز کلمه تومان به قوت خود باقیست و بمعنی ده ریال بکار برده میشود