سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

مقرون به صرفه بودن بیماریابی دیابت قندی با استفاده از عوامل خطر


مقرون به صرفه بودن بیماریابی دیابت قندی با استفاده از عوامل خطر

دیابت قندی یک بیماری شایع, مزمن و با عوارض جدی همراه می باشد نیمی از بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین NIDDM از بیماری خود بی اطلاع هستند, بنابراین لزوم بیماریابی دیابت احساس می شود هدف این مطالعه بیماریابی دیابت با استفاده از فاکتورهای خطر می باشد

● زمینه و اهداف :

دیابت قندی یک بیماری شایع، مزمن و با عوارض جدی همراه می باشد. نیمی از بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین (NIDDM) از بیماری خود بی اطلاع هستند، بنابراین لزوم بیماریابی دیابت احساس می شود. هدف این مطالعه بیماریابی دیابت با استفاده از فاکتورهای خطر می باشد.

● روش بررسی:

مطالعه از نوع توصیفی(cross - sectional) در دو منطقه از شهرستان نجف آباد اصفهان با جمعیت تحت پوشش ۱۲۲۲۸ نفر و جمعیت بالای ۴۰ سال ۲۳۳۳ نفر از نظر داشتن فاکتورهای خطر ۹ گانه (سابقه فامیلی دیابت، چاقی، فشارخون بالا، کاهش وزن چشمگیر، پرادراری، پرنوشی، سابقه قندخون بالا درحاملگی، ماکروزمی نوزاد و به دنیا آوردن نوزاد مرده) مورد بررسی قرار گرفتند.

● یافته ها:

از جمعیت مورد نظر یک سوم افراد از نظر فاکتورهای خطر مثبت بودند که برای آزمایش قند خون فرستاده شدند. ۴۷ مورد بیمار دیابتی جدید شناسایی گردید. اگر بیماران دیابتی را که قبلا شناسایی شده اند نیز منظور نماییم شیوع بیماری دیابت در افراد بالای ۴۰ سال در منطقه مورد مطالعه %۸.۹ می باشد که با آمارهای موجود مطابقت دارد.

● نتیجه گیری:

بیماریابی دیابت قندی در افراد بالای ۴۰ سال با استفاده از فاکتورهای خطر هزینه های تشخیص دیابت را به یک سوم تقلیل می دهد زیرا به جای ۲۳۳۳ آزمایش قند خون حدود ۸۰۰ آزمایش قند انجام شده و تقریبا همان نتیجه حاصل می گردد.

عنوان فایل
مقرون به صرفه بودن بیماریابی دیابت قندی با استفاده از عوامل خطر application/pdf
maghron be sarfe bodan bimari diabete ghandi.pdf
185 KB
دانلود

علی کچویی

غلام حسین صدری

بهروز عطایی

مسعود امینی

فرحناز حریرفروشان

غلام رضا ابراهیمی