سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

فهرست کامل اسم دختر که با حرف ج شروع می‌شود	فهرست کامل اسم دختر که با حرف ج شروع می‌شود | وب

پیشنهاد وب

جانا - جانان - جوانه - جانانه - جلوه - جیحون - جیران


اسامی فارسی

جانا

ای جان، ای عزیز


جان افروز

(به مجاز) آسایش بخش روان


جانان

معشوق، محبوب؛ خوب


جان بانو

بانویی که چون جان عزیز است.


جانانه

محبوب، معشوق، (در تصوف) (به مجاز) خداوند


جاندخت

محبوبه، معشوقه، دختری که چون جان عزیز است.


جان نواز

آرامش دهنده جان، محبوب


جمدخت

جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر)


جوانه

تازه، نو؛ جوان


جهان آوا

مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)


جهان خاتون

خاتون جهانیان، بانوی جهانیان، شاعره ایرانی در قرن هشتم


جهان بانو

بانوی جهانیان


جهان ماه

آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا


جهان ناز

مایه افتخار جهان، فخر جهان


جهانتاب

آنچه به جهان نور و روشنایی میدهد، عالمتاب، نور دهنده جهان


جهاندخت

دختر شهره در عالم


جهانرخ

مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)


جیحون

(تلفظ: jeyhun) رود بزرگ، رود، نام رودی در آسیای میانه


اسامی عربی

جلوه

نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه


جلیله

مؤنث جلیل


جُمانه

یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع)


جَمیله

(مؤنث جمیل)، جمیل؛ زیبا


جِنان

بهشت؛ باغها


جَنت

بهشت، فردوس


جواهر

هر یک از سنگهای گرانبها مانند یاقوت و زمرد؛ (به مجاز) آن که وجودش بسیار عزیز و ارزشمند یا دوست داشتنی است.


اسامی ترکی

جیران

آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا