شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک به عنوان معیارهای انتخاب در اصلاح گندم نان


ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک به عنوان معیارهای انتخاب در اصلاح گندم نان
به منظور ارزیابی و تعیین موثرترین صفات در بهبود عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان، آزمایشی بر روی ۵۶۷ ژنوتیپ صورت گرفت. بدین ترتیب که ژنوتیپ ها همراه با شاهد های کرج ۱ و سرداری در یک طرح آگمنتد(Augmented design) با دو تکرار کشت شدند. نتایج تجزیه همبستگی نشان دهنده همبستگی مثبت و معنی دار اکثر صفات با عملکرد دانه گیاه بود. رگرسیون گام به گام نشان داد که هفت صفت عملکرد دانه: سنبله، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت گیاه، وزن هزاردانه، تعداد دانه در گیاه، تعداد دانه در سنبله و طول سنبله وارد مدل شده و در مجموع ۹۹درصد از تغییرات عملکرد دانه در گیاه را توجیه می کنند. با انجام تجزیه علیت مشخص شد که صفات تعداد دانه در گیاه، عملکرد بیولوژیک و وزن هزاردانه بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر عملکرد دانه گیاه دارند. بنابراین از نتایج تجزیه های آماری استنباط می شود که انتخاب غیرمستقیم برای این صفات در شرایط آبیاری متداول باعث بهبود صفت عملکرد دانه گیاه خواهد شد.
احمدرضا گل پرور
محمدرضا قنادها
عباس علی زالی
علی احمدی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی