دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

اندر كرامت خواب


اندر كرامت خواب

این از بركات زندگی در جامعه ای است كه در حالی كه دیگر كشورها با محاسبات دقیق و نفس گیر و با سختی های فراوان از كار تخصصی در باره امور كوچك برنامه ریزی و تصمیم گیری می كنند, می توان مسائل بسیار مهمی مانند انتخابات ریاست جمهوری و دیگر رویدادهای حساس را با خواب و نذر و نیاز به سامان رساند

این از بركات زندگی در جامعه‌ای است كه در حالی كه دیگر كشورها با محاسبات دقیق و نفس‌گیر و با سختی‌های فراوان از كار تخصصی در‌باره امور كوچك برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌كنند، می‌توان مسائل بسیار مهمی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری و دیگر رویدادهای حساس را با خواب و نذر و نیاز به سامان رساند.

مثلا‌ در سال‌های اخیر برخی اقتصاددانان و مدیران ارشد كره جنوبی ادعا نموده‌اند كه اگر برق كشور ژاپن تنها در سه ساعت قطع شود، آنها به ژاپن خواهند رسید! این آرزو را مقایسه نمایید با كره پس از جنگ؛ آنها هیچ محصولی برای صادرات و كسب درآمد نداشتند. زیرا كره جنوبی غیر از فسفات آهك، هیچ ثروت زیرزمینی ندارد. لذا پس از هزاران ساعت تفكر و رنج‌های فراوان - البته آنها مانند ما ایرانیان مدیران و مسوولا‌نی نداشتند تا با نذر و نیاز و الهامات راه از چاه بازشناسند- تصمیم گرفتند تا برای كسب درآمد؛ موهای سرشان را بتراشند و ارز ابتیاع نمایند. در آن سال، آنها از صادرات موهای سرشان ۶۰ میلیون دلا‌ر درآمد كسب نمودند!حال ماییم و تاریخ تلا‌ش بشری و مسوولا‌نی كه خواب می‌بینند و امور خلا‌یق به سامان می‌رسانند. اما در این میان معلوم نیست چرا در داستان فوت ابراهیم یگانه‌فرزند پیامبر و آنگاه كه خلا‌یق در نتیجه خسوف ماه، پس از حادثه سر به شیون و غوغا نهاده و آن را ناشی از مرگ ابراهیم دانستند، پیامبر خطاب زد من كسی هستم مانند شما، امور دنیا به تدبیر و نظم الهی می‌چرخد نه مرگ فرزند من. تلا‌ش‌های بزرگان دین در مبارزه با خرافات و جعلیات بر كسی پوشیده نیست. محدث نوری صاحب كتاب <لؤ‌لؤ و مرجان> تلا‌ش فراوانی نمود و زحمت‌ها به جان خرید تا خرافات و دروغهای منتسب به واقعه عاشورا را بزداید. شهید‌مطهری شاید بهترین آثارش را در مواجهه با دروغپردازی‌های عامیانه به خامه طبع آراست. امام‌خمینی(ره) می‌گفت دوست دارد اولین قربانی در راه مبارزه با تحجر و مقدس‌مابی باشد.رهبر معظم انقلا‌ب بارها دغدغه‌ها و نگرانی‌هایش را از انجام اعمالی كه به ساحت دین لطمه می‌زند بر زبان جاری ساختند. اینها بر كسی پوشیده نیست.

حال در این میان آقای جنتی از راه می‌رسد (و البته از صدق دل) سخنانی بر زبان می‌آورد كه می‌توان گفت در مغایرت با سیره بزرگان یاد‌شده است و می‌تواند موجب وهن دین و باورهای دینی و انقلا‌بی باشد.به‌راستی چرا مدتی است كه ایشان چنین سخن می‌رانند؟ چرا خیرخواهان ایشان را از این مسیر باز نمی‌دارند؟شاید دعوت مهدی كروبی از حضرات آقایان محمد یزدی و مومن یك راه‌حل عاجل برای این امر باشد.

آقای جنتی اگر تنها یك روحانی بود، باورهایش می‌توانست جنبه شخصی داشته باشد و در اظهار آنها كاملا‌ آزاد باشد اما ایشان دبیر یكی از مهم‌ترین اركان نظام جمهوری اسلا‌می است. اگر ایشان بخواهد در‌باره انتخابات آینده و دیگر امور مهم نیز با تكیه بر خواب و نذر اقدام نماید، باید به خداوند باری‌تعالی پناه برد.