یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

جایگاه عرف در فقه


جایگاه عرف در فقه

عنوان فوق نام كتابی است كه چاپ اول آن در سال ۱۳۸۵ به قلم سید محمد واسعی در ۱۵۸ صفحه توسط انتشارات كانون اندیشه جوان منتشر شد.
این كتاب شامل چهار فصل است و فصل اول به كلیاتی چون …

عنوان فوق نام كتابی است كه چاپ اول آن در سال ۱۳۸۵ به قلم سید محمد واسعی در ۱۵۸ صفحه توسط انتشارات كانون اندیشه جوان منتشر شد.

این كتاب شامل چهار فصل است و فصل اول به كلیاتی چون عناصر عرف، عرف و قانون، عرف ومد و عرف صحیح و عرف فاسد پرداخته است.

فصل دوم با عنوان عرف لفظی و اعتبار به مباحثی چون شرایط اعتبار عرف لفظی و عرف لفظی و چالش هرمنوتیك می پردازد.

نگارنده در فصل سوم به عرف عملی و اعتبار پرداخته است و مباحثی چون عوامل موثر بر عرف و مراتب صرف عملی در حجیت و اعتبار را مطرح می كند.

فصل چهارم، فصل پایانی كتاب به جایگاه وكاربرد عرف در دانش فقه و اصول مورد بررسی قرار می گیرد.