شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

۱۶ شهریور ۱۳۸۶ ــ ۷ سپتامبر ــ درخواست وثوق الدوله از انگلستان و روسیه


۱۶ شهریور ۱۲۹۴ ( ۷ سپتامبر ۱۹۱۶ ) وثوق الوله رئیس الوزراء وقت ( برادر قوام السلطنه و پدر زن دکتر علی امینی ) که شهرت به انگلوفیل بودن ( هواداری از انگلستان ) داشت از دولتین انگلستان …

۱۶ شهریور ۱۲۹۴ ( ۷ سپتامبر ۱۹۱۶ ) وثوق الوله رئیس الوزراء وقت ( برادر قوام السلطنه و پدر زن دکتر علی امینی ) که شهرت به انگلوفیل بودن ( هواداری از انگلستان ) داشت از دولتین انگلستان و روسیه که سرگرم تکمیل اجرای قرارداد سن پترز بورگ ( تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ ) بودند و خواسته بودند که مالیه و ارتش ایران را زیر کنترل بگیرند خواست که فعلا این کار به تعویق اندازند . رئیس الوزراء قبلی به این کنترل تسلیم شده بود.