سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

به خاطر تو که تمام عشقی


به خاطر تو که تمام عشقی

بر آن هیبت و قدرتت بس سلام
بر آن اسم و اسما آن خدائی سلام
سلا م بر آن جایگاهی سزاست
که عالم همه سجده گاهش خداست
سلام به نظم جهان آفرین
به مهر و صفای آن چهرآفرین
سلامم به درگاه کبریائی …

بر آن هیبت و قدرتت بس سلام

بر آن اسم و اسما آن خدائی سلام

سلا م بر آن جایگاهی سزاست

که عالم همه سجده گاهش خداست

سلام به نظم جهان آفرین

به مهر و صفای آن چهرآفرین

سلامم به درگاه کبریائی سلام

به هر دل فتاده به راهش سلام

سلامم به میزان و گواهان حشر

که اعضای گواهند به موقع به نشر

سلا مم به آن سرور کائنات

که ناجی و هست هم دستگیر ممات

سلا مم بر آن جام جم احمدش

نبیند در لوح جز رحمتش

نویسنده : مهران مهر