چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

فراوانی آنتی بادی حمایتی بر علیه هپاتیت A در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم ص


فراوانی آنتی بادی حمایتی بر علیه هپاتیت A در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم ص

عفونت با ویروس هپاتیت Hepatitis A HAV A وابسته به موقعیت ژئوگرافیک, الگوی اپیدمیولوژیک و کلینیکی متفاوتی دارد

● زمینه و هدف:

عفونت با ویروس هپاتیت Hepatitis A =HAV) A ) وابسته به موقعیت ژئوگرافیک، الگوی اپیدمیولوژیک و کلینیکی متفاوتی دارد. ایران به عنوان یکی از نواحی اندمیک این عفونت شناخته شده است. در این مطالعه سعی شد تا فراوانی آنتی‌بادی حمایتی بر علیه HAV، در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بررسی شود.

● روش بررسی:

در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی تعداد ۲۸۸ کودک ۶ ماهه تا ۱۵ ساله (متوسط سنی ۷۳/۵ سال) جهت بررسی سرولوژی (ایمونوگلوبولین توتال IgM+IgG) به روش EIA (Enzyme immuno assay) مورد بررسی قرار گرفتند.

● یافته‌ها:

بطور کلی فراوانی سرولوژی مثبت ۵۰% بود (سن ۶ ماه: ۸۶%، ۶ ماه تا ۱ سال: ۸۰%، ۵-۱ سال: ۸/۳۶%، ۱۰-۵ سال: ۵۰% و ۱۵-۱۰ سال: ۴/۵۲%). همان گونه که ملاحظه می‌شود فراوانی میان کودکان ۱-۵/۰ سال به طور معنی‌داری از کودکان با سن ۱۰-۵ سال، بالاتر است (P<۰.۰۰۰۰۰۱). دختران نسبت به پسران از سرولوژی مثبت بالاتری برخوردار بودند (P<۰.۰۰۰۵). کودکان با طبقه اجتماعی ـ اقتصادی پایین، نسبت به طبقه متوسط و بالا، ایمن بالاتری بر علیه HAV داشتند (P<۰.۰۰۰۱) (طبقه پایین: ۷۵%، طبقه متوسط: ۴۹% و طبقه بالا: ۳۲%).

● نتیجه‌گیری:

پیشنهاد می‌شود تجویز ایمونوگلوبولین پس از تماس با فرد مبتلا به هپاتیت A، خصوصا در کودکان مذکر با سن بالای یک سال و از طبقه بالای اجتماعی ـ اقتصادی انجام گردد.

عنوان فایل
فراوانی آنتی ‌بادی حمایتی بر علیه هپاتیت A در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) application/pdf
hepatit a.pdf
211 KB
دانلود

فهیمه احسانی ‌پور

نسرین شایان فر

مجید عظیمی