شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

كمال آدمی


كمال آدمی

از كمال آدمی است كه آنچه را زیبنده او نیست، فرو گذارد.
امیرالمؤمنین علی(ع)

از كمال آدمی است كه آنچه را زیبنده او نیست، فرو گذارد.

امیرالمؤمنین علی(ع)