یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

ابوعمر عبدالملک کازرونی


جنسیت: مرد
نام پدر: علی بن عبدالله
تولد و وفات: ( ... - ۳۵۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث
او را از ابدال و مستحبات الدعوه‌ها دانسته‌اند.در طلب حدیث سفر نمود …

جنسیت: مرد
نام پدر: علی بن عبدالله
تولد و وفات: ( ... - ۳۵۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث
او را از ابدال و مستحبات الدعوه‌ها دانسته‌اند.در طلب حدیث سفر نمود و از ابومسلم ابراهیم بن عبدالله کجٌی بصری و جماعتی از اهل عراق حدیث نوشت. او را محدثی مورد اعتماد و زاهد ذکر کرده‌اند. جماعتی از اهل فضل شیراز به نزد وی شتافتند. ابوالقاسم دهّان و ابوبکر احمد بن محمد بن عبدوس نسوی و ابواسحاق ابراهیم بن ابوبکر رازی و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند.