شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۱۵ فوریه ۱۷۸۸ ـ صد ها مجرم انگلیسی به عنوان نخستین مهاجران اروپایی به استرالیا منتقل شدند و این شبه قاره از پیش مسکون را به تملک انگلستان در آوردند!!


در این روز در فوریه سال ۱۷۸۸ نخستین گروه مهاجران انگلیسی که وارد استرالیا شده بودند محل پیاده شدنشان را که شهر سیدنی نام دارد برای اقامت دائمی خود انتخاب کردند . آنان ۲۶ ژانویه …

در این روز در فوریه سال ۱۷۸۸ نخستین گروه مهاجران انگلیسی که وارد استرالیا شده بودند محل پیاده شدنشان را که شهر سیدنی نام دارد برای اقامت دائمی خود انتخاب کردند . آنان ۲۶ ژانویه ( سه هفته پیش از این ) با شش کشتی در یک پیشرفتگی کوچک اقیانوس آرام جنوبی در خشکی پیاده شده بودند . بومیان استرالیا از آنان با فریادهای «وارا ــ وارا » یعنی بروید گم شوید استقبال کردند ، ولی مهاجرین تفنگ داشتند و کاری از بومیان برای بیرون راندشان ساخته نبود و بعدا این بومیان بودند که اراضی و جان خود را به مهاجران باختند.

مهاجران تازه ۷۳۰ مجرم محکوم بودند که از زندانها انگلستان به استرالیا منتقل شده بودند و ۱۶۰ تن از آنان را زنان تشکیل می دادند. بیشتر این مجرمان به بیماری مقاربتی وامراض دیگر از جمله آبله مبتلا بودند .

محل استقرار این انگلیسی ها را کاپیتان «جان هانتر» معاون فرمانده کشتی ها یافته بود که یک پیشرفتگی ۱۶۰۰ متر در ۸۰۰ متر آب در خشکی بود و منظره زیبایی داشت .

آرتور فیلیپ فرمانده مهاجران ، پیش از استقرار در این نقطه مجبور شده بود دوکشتی فرانسوی را که در آن نزدیکی سرگرم اکتشافات بودند با شلیک توپ دور سازد .

پس از استقرار مجرمان محکوم در سیدنی، پرچم انگلستان بالا رفت و این سرزمین شبه قاره به همین آسانی به تملک انگلستان در آمد و.... تاریخ کوتاه مهاجرت انگلیسی ها به استرالیا پر است از بدرفتاری غیر انسانی و قتل و نابودی بومیان این سرزمین که بازگو کردنش دلخراش است و ....