دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

پست جورابی حامد بهداد!


بنظر حامد بهداد خواسته با انتشار این پست به یکی از دوستاش که جوراباش همیشه بو میده گوشه زده باشه و به قول معروف به در گفته که دیوار بشنوه!


	پست جورابی حامد بهداد! | وب