یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

میرزا محمدحسین رئیس‌الکتاب


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۸۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
در سفری که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همراه …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۸۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
در سفری که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همراه ناصرالدین‌شاه به عتبات رفت. گزارشی از این سفر و منازل راه تهیه کرد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام "سفرنامهٔ عتبات".