دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

اس ام اس


اس ام اس

بدن اراده متولد می شویم با حیرت زندگی می کنیم و سپس با حیرت می میریم اما آنچه که هر گز فروغش رنگ فنا نمی پذیرد دوستی های پاک و بی آلایش است.
زدم فریاد خدا یا این چه رسمیست رفیقان …

بدن اراده متولد می شویم با حیرت زندگی می کنیم و سپس با حیرت می میریم اما آنچه که هر گز فروغش رنگ فنا نمی پذیرد دوستی های پاک و بی آلایش است.

زدم فریاد خدا یا این چه رسمیست رفیقان را جدا کردن هنر نیست رفیقان قلب انسانند خدایا بدون قلب چگونه می توان زیست.

الهام حرف شنو