یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

امروز با حافظ ـ شنبه ۳۱ فروردین ماه ۹۲


امروز با حافظ ـ شنبه ۳۱ فروردین ماه ۹۲

مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق
گرت مدام میسّر شود زهی توفیق
جهان و کار جهان جمله برهیچ است
هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق

گرت مدام میسّر شود زهی توفیق

جهان و کار جهان جمله برهیچ است

هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق

به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت

که در کمینگه عمرند قاطعان طریق

بیا که تو به ز لعل نگار و خندهٔ جام

حکایتی است که عقلش نمی‌کند تصدیق

اگر چه موی میانت به چون منی نرسد

خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق

حلاوتی که ترا در چه زنخدان است

به کنه آن نرسد صدهزار فکر عمیق

اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب

که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق

به‌خنده‌ گفت که: «حافظ، غلام طبع توام»

ببین که تا به چه حدّم همی کند تحمیق