یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

راز شمع


راز شمع

سوختن یک نغمه است از ساز شمع
پرده نتواند نهفتن، راز شمع
مدعای جستجو روشن نشد
پربلند افتاده است انداز شمع
فکر انجامی دگر داریم ما
دیده باشی صورت آغاز شمع
سعی خود را خود تلافی …

سوختن یک نغمه است از ساز شمع

پرده نتواند نهفتن، راز شمع

مدعای جستجو روشن نشد

پربلند افتاده است انداز شمع

فکر انجامی دگر داریم ما

دیده باشی صورت آغاز شمع

سعی خود را خود تلافی کرده ایم

هم سرخویش است پاانداز شمع

خامشی هم ترجمان حال ماست

بی سخن پیداست بیدل! راز شمع

بیدل دهلوی