دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

به سیرکِ سرمایه داری خوش آمدید !!


به سیرکِ سرمایه داری خوش آمدید !!

«جوانی در باغ وحش مشهد به قفس شیر نزدیک می شود ، شیر گرسنه وی را گرفته و از میان میله های قفس سعی درکشیدن او به داخل قفس دارد . در سمتی دیگر افرادی فردگرفتار و بیهوش شده از ترس راگرفته …

«جوانی در باغ وحش مشهد به قفس شیر نزدیک می شود ، شیر گرسنه وی را گرفته و از میان میله های قفس سعی درکشیدن او به داخل قفس دارد . در سمتی دیگر افرادی فردگرفتار و بیهوش شده از ترس راگرفته و در برابر این تلاش شیر مقاومت می کنند . در بهبوحه این تلاش انسانی نگهبان سیرک با اسلحه ای کمری در دست و با بی سیم در دست دیگر نظاره گر این صحنه تکان دهنده بود و با بی سیم در حال ارتباط برقرار کردن با مقامات بالاتر و کسب اجازه برای شلیک کردن به شیر بود ....در نهایت دستوری صادر شد ، تیری شلیک و حیوانی کشته شد ! »(۱)

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...!

در چه جهانی زیست می کنیم ! باورم نمی آید این همان جهانی باشد که قرنها پیکارگر به خدایی رساندن انسان بود .

به راستی این چه باغ وحشی است که سرمایه داری برایمان رقم زده است ؟ این چه سیرکی است که ما نظاره گرآنیم وسرمایه داری اجرا کننده اش ؟ ای کاش سیرک بود و واقعیتی در پس پشتش نبود و تنها مجالی بود برای لذت انسان . اما افسوس و دریغ که نه سیرک که واقعیتی است دردناک .

برای کشتن حیوانی که انسانی را در بند دارد نیاز به کسب اجازه از مقامات بالاست و در سوی دیگر هزاران انسان قربانی کشتارهای سرمایه داری اند .

ای کاش همچون سیرک ها و باغ وحش های معمول می شد دید و لذت برد و فراموش کرد . اما حضور قربانی وار انسان در آن است که بر روح و جانمان مستولی شده و توان فراموشیمان نیست که برخلاف نظر "بودریار" این جهانی است واقعی و قربانگاهی که سرمایه داری برایمان رقم زده و نه تنها "بازنمود" هایی رسانه ای که واقعیتی در پس پشتش نباشد .

این چه سیرکی است که داعیه داران " تمدن " بر پایه های چند قرنی روشنگری و انقلاب صنعتی برایمان تدارک دیدند ؟ کجایند داعیه داران "جهانی شدن " ، محو مرزهای ملی و دهکده جهانی که هرکس در آن شهروند جهانی است ؟ آیا نظاره گر حضور قاطع و وحشیانه مرزهای ملی درقرن پازل وار با طعم سالاد گونه اش هستد ؟ (۲) آیا از دیدن این مناظر که سرمایه داری تدارک دیده ذره ای به ذات انسانی شان رجوع می کنند یا زیست در حاشیه این سیرک چنان آنان را استحاله کرده که ترجیح می دهند همچنان دیدگاهی " بی طرف " ! ، و "علمی"! داشته باشند و با "متأسفم" گفتنی همچون همیشه چشم بر فجایع عالم ببندند .

فی القصه به این سیرک خوش آمدید .

مکان : غزه ، زمان : اکنون ، اجرا : تمدن دموکراسی های صنعتی .

توضیح :

در این سیرک جدید ترین تکنولوژیهاو فناوریها در عرصه هوا فضا و همچنین آخرین تسلیحات در راستای متمدن کردن جهان به کار می رود.

نکته :

مکان و زمان سیرک بعدی به زودی اعلام خواهد شد .

خسرو صادقی بروجنی

۱- این بیان واقعه ای است که تا مدتی فیلم آن در بسیاری از گوشیهای همراه دست به دست می گشت .

۲- اشاره ای است به تز طرفداران جهانی شدن که ضمن اشاره به کم رنگ شدن اختلافات و مرزهای ملی معتقدند جهان امروز همچون "پازل " یا "سالاد" می باشد که اجزای آن ضمن حفظ هویت خود در "کلیت" با اجزای دیگر هویت واحدی را بیان می کنند .