یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

واژگان بیگانه در زبان فرانسه (13)      واژگان بیگانه در زبان فرانسه (13)
مهسا اکبري

1. (لاتین)Ab irato
(از طریق یک حرکت خشمگینانه) par un mouvement de colère
2. (لاتین) Abusus non tollit usum
(حکمت حقوق رومی)maxime du Droit romain
3. (لاتین) Ad libitum
(به انتخاب خود، اختیاری) au choix,  volonté
4. (لاتین) Aura popularis
(وزش باد مردمی) le souffle populaire
نظر کثرت مردم همچون وزش باد متغیر است.5. (لاتین) Ejusdem farinae
(از یک آرد) de la même farine
عبارتی منفی برای مقایسه اشخاصی که دارای یک نوع عیب و نقص هستند.
6. (لاتین) Habeas corpus
(تو جسم و بدنی خودت را داری)que tu aies ton corps
نام یک قانون و رسم انگلیسی که آزادی فردی را ضمانت می کند.
7. (لاتین) Major e longinquo reverentia
(از دور احترام و ارزش بزرگتر است) de loin le respect est plus grand
ما آماده تحسین کردن کسانی هستیم که به لحاظ زمانی و مکانی از ما دور هستند.
8. (لاتین) Punica fides
(ایمان و اعتماد کارتاژی) foi punique
ایمان و اعتماد بد و بی ارزش
9. (لاتین) Sine die
(بدون روز و زمان) sans jour
در یک زمان نامشخص
10. (آلمانی) Vergiss mein nicht
(من را فراموش نکن) ne m'oubliez pas