شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

۱۸ ژوئن سال۱۹۴۸ ـ قانون اساسی کتابداری


انجمن های کتابداران آمریکا ۱۸ ژوئن سال۱۹۴۸ در یک نشست مهم میثاقی را تصویب کرد که به قانون اساسی کتابداری معروف شده و مورد اقتباس سایر کشورها قرارگرفته است.
طبق این میثاق، …

انجمن های کتابداران آمریکا ۱۸ ژوئن سال۱۹۴۸ در یک نشست مهم میثاقی را تصویب کرد که به قانون اساسی کتابداری معروف شده و مورد اقتباس سایر کشورها قرارگرفته است.

طبق این میثاق، کتابخانه های عمومی نسبت به مراجعان تبعیض قائل نشوند، کتابهای مشخصی را توقیف و اصطلاحا سانسور نکنند (از ارائه یک یا چند کتاب به مراجعان خوداری کنند و این کتابها را از شلف خارج سازند).

این میثاق همچنین تاکید دارد که باید خرید کتابهای مرجع برای کتابخانه های عمومی در اولویت قرار گیرد و مدیران کتابخانه های عمومی در خرید کتاب برای قرار دادن در کتابخانه برای مطالعه مراجعان تسلیم نظر مقامات دولتی (سیاست روز) نشوند و ....