شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

امیرمحمد سیستانی


جنسیت: مرد
نام پدر: امیر مبارز
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ
وی از امرای سیستان و جد مادری مؤلف "احیاء‌الملوک" در تاریخ سیستان بود. که …

جنسیت: مرد
نام پدر: امیر مبارز
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ
وی از امرای سیستان و جد مادری مؤلف "احیاء‌الملوک" در تاریخ سیستان بود. که با نظام‌الدین یحیی بن ملک‌عزالدئین علی پادشاه سیستان معاصر بود. خود وی نیز کتابی درباره ‌تاریخ سیستان نوشته است.