دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

آنتی ژن، ایمونوژن، پادگن، سوپر آنتی ژن


آنتی ژن، ایمونوژن، پادگن، سوپر آنتی ژن

آنتی ژن‏ها موادی هستند كه در نتیجه ورود به بدن قادرند سیستم ایمنی را علیه خودشان به طور اختصاصی تحریك كنند و اصطلاح آنتی ژنیسیتی به معنی توانایی بالقوه یك آنتی ژن در ایجاد …

آنتی ژن‏ها موادی هستند كه در نتیجه ورود به بدن قادرند سیستم ایمنی را علیه خودشان به طور اختصاصی تحریك كنند و اصطلاح آنتی ژنیسیتی به معنی توانایی بالقوه یك آنتی ژن در ایجاد عكس العمل می‏باشد. كلمه آنتی ژن ریشه یونانی دارد و از پیشوند آنتی به معنای در برابر و پسوند ژن به معنی مولد درست شده است. به فارسی به این مواد پادگن گویند. ایمونوژن عبارت از مناطقی از یك آنتی ژن هستند كه تحت تأثیر عواملی می‏توانند سیستم ایمنی را به طور اختصاصی تحریك كنند. بنابراین اصطلاح ایمونوژنیسیتی به معنی قدرت ایمنی زایی یك ماده كه بستگی به عوامل زیادی از قبیل ساختمان ژنتیكی هر فرد، چگونگی و راه تزریق آنتی ژن و عوامل دیگر دارد. در اكثر موارد ایمونوژن آنتی ژن و پادگن یك مفهوم را می‏رسانند. برخی عقیده دارند كه در بعضی موارد ممكن است یك آنتی ژن نتواند سیستم ایمنی را تحریك كند ولی به طور اختصاصی به آنتی بادی و گیرنده‏های آنتی ژن در سطح لنفوسیتهای Tو Bمتصل می‏شود. در صورتی كه ایمونوژن حتما سیستم ایمنی را تحریك می‏كند. اخیرا دسته جدیدی از آنتی ژن‏ها كشف شده‏اند كه به آنها سوپر آنتی ژن می‏گویند. سوپر آنتی ژن بر عكس آنتی ژنهای معمولی برای تحریك سیستم ایمنی نیاز به پردازش توسط ماكروفاژ ندارند و مستقیما توسط آنتی ژنهای سازگاری سنجی كلاس دو در سطح این سلولها، لنفوسیتهای Tرا بااتصال به ناحیه متغیر زنجیره بقای گیرنده آنتی ژنی تحریك می‏كنند.