شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

آموزش مدل بافت کاج نروژی، مدل چتری و مدل لوزی چشم


برای یاد گرفتن این مدل بافت های زیبا و بی نظیر با ستاره همراه شوید:

1- مدل بافت کاج نروژی


	آموزش مدل بافت کاج نروژی، مدل چتری و مدل لوزی چشم | وب

پایه بافت این مدل 21 دانه است.

رج1:
4 دانه رو، 5 دانه زیر، 7 دانه رو، 5  دانه زیر

رج های برگشت همه از رو بافته می شوند.

رج 3:
2 تا یکی، 2 دانه رو، 2 دانه زیر، یک ژته، یک دانه زیر، یک ژته، 2 دانه زیر، 2 دانه رو، 2 تا یکی، 2 دانه رو

رج 5:
2 تا یکی، یک دانه رو، 2 دانه زیر، یک ژته، 3 دانه زیر، یک ژته، 2 دانه زیر، یک دانه رو، 3 دانه زیر، یک دانه رو

رج 7:
2 تا یکی، دو دانه زیر، یک ژته، 5 دانه زیر، یک ژته، 2 دانه زیر، 3 تا یکی


بافت مدل کشباف دولا (آمریکایی) کشباف مدادی و سلانیک


2-  مدل بافت چتری


	آموزش مدل بافت کاج نروژی، مدل چتری و مدل لوزی چشم | وب


این مدل بافت به 16 دانه تقسیم می شود
به تعداد گلها یی که نیاز دارید+ 2 دانه برای حاشیه دانه سراندازید.
ابتدا 4 الی 5 رج مدل رکن ببافید.

رج بعد(شروع مدل):
دانه حاشیه، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 دانه رو، 1 دانه زیر، 2 دانه رو،1 دانه زیر، 2 دانه رو، 1 دانه زیر، 2 دانه رو، 1 دانه زیر، 2 دانه رو، 1 دانه زیر، 1ژته و تکرار بعد از دانه حاشیه.

رج های پشت:
در این رج ها دانه مثل خودش بافته می شود و ژته ها به رو بافته می شود.

رج سوم:
دانه حاشیه، 1 دانه زیر، 1ژته، (1 دانه زیر، 2 دانه را از رو یکی کنید)، داخل پرانتز را 4 بار تکرار کنید، سپس 1 دانه زیر، 1 ژته و تکرار از اول رج.

رج پنجم:
دانه حاشیه، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه بعد که زیر می باشد با دانه رو یکی شود.
سپس 4 مرتبه دیگر 1 دانه های زیر با دانه بعدی که رو می باشد کور شود. دانه بعد را به زیر ببافید، سپس 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، و از ابتدای رج تکرار کنید.

رج هفتم:
دانه حاشیه، 3 دانه زیر، 1 ژته،  میل را به پشت 6دانه ی بعد ببرید واز پشت 1نخ به روی کار بیاورید و آن را به حالت دانه روی میل سمت چپ بیاندازید، و با اولین دانه آن را کور کنید.
5 دانه بعد را یکی یکی ببافید و دوباره 1 ژته بیاندازید، 4 دانه به زیر ببافید و از ابتدا تکرار کنید.

حال 3 رج رکن ببافید و مدل را از ابتدا تکرار کنید.


آموزش بافت مدل پفکی، سبدی و صدفی


3-  مدل بافت لوزی چشم


	آموزش مدل بافت کاج نروژی، مدل چتری و مدل لوزی چشم | وب

رج 1:
 4 دانه زیر، ( 2 دانه بعدی را مانند پیچ جابجا کنید و از زیر، این دو دانه را ببافید. این دو دانه همان خط ثابت دور لوزی ها است که باید در تمام بافت جهت خط ها یک شکل بافته شود ، 6 دانه از زیر) بافت داخل پرانتز را تکرار کنید تا 4 دانه آخر که باید 4 دانه از زیر ببافید تا اول و آخر رج باش مثل هم بشوند.

رج 2: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج 3:
 3 دانه از زیر، 2 دانه بعدی را یکی کنید، (یک ژته ، 2 تا یکی ، چهار دانه از زیر ،  2 تا یکی) بافت داخل پرانتز تکرار کنید.

رج 4:
2 دانه رو ، 2 تا یکی فقط دقت به جهت خط لوزی داشته باشید ، حال دانه ژته را باید چهار بار به این شکل ببافید: بار اول از رو بار دوم از زیر بار سوم را از رو و بار چهارم را از زیر، و دانه بعدی را یکی کنید ، تا آخر به این صورت ببافید و دقت کنید 2 دانه قبل و 2 دانه بعد ژته باید 2 تا یکی شود و ژته هم چهار بار بافته شود.

رج 5 :
 یک دانه زیر،( 2 تا یکی ،  یک دانه زیر،  یک بار دیگر ژته را از زیر ببافید، دو دانه از زیر، 1 ژته از زیر،  یک دانه از زیر،  2 تا یکی) بافت داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 6: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج 7:
8  دانه زیر، ( دو دانه بعدی را به صورت پیچ جابجا کنید و بعد از زیر ببافید ،  6 دانه زیر ) بافت داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 8: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج 9 :
 ک دانه در میل بگیرید، یک ژته (2 تا یکی، 4 دانه زیر ، 2 تا یکی، یک ژته) بافت داخل پرانتز را تکرار کنید.


حال برای ادامه بافت از رج 4 به بعد تکرار کنید. فقط دقت کنید که در شروع رج، ژته اول و آخر رج،  دو بار بافته می شود یعنی یک بار از رو و یک بار از زیر، چون نصف گل در اول و آخر رج می افتد.آموزش 4 مدل بافت پیچ با دو میل

آموزش 6 مدل بافت کشباف با دو میل