دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

تو را می سپارم...


تو را می سپارم...

▪ تو را می سپارم به آن ستاره هایی که شبها برایت چشمک می زنند و تا صبح برایت لالایی می خوانند.
▪ تو را می سپارم به نگاه معصومانه طفل کوچک؛ به آن نگاه هایی که بین همه مادر خود را می خواند.
▪ …

تو را می سپارم به آن ستاره هایی که شبها برایت چشمک می زنند و تا صبح برایت لالایی می خوانند.

تو را می سپارم به نگاه معصومانه طفل کوچک؛ به آن نگاه هایی که بین همه مادر خود را می خواند.

تو را می سپارم به آن مهر مادری که هرگز تمامی ندارد ؛به آن شبهایی که هر دو تا صبح بیدار بودند.

تو را می سپارم به آن خستگی پدر که همه شب با خود به خانه می آورد؛ به آن نگاه خسته ولی پرمحبت و معنی دار.

تو را می سپارم به یاد آرام آن شهید پرخاطره؛ به یاد آن شهید که جانش را نثار کرد و رفت.

تو را می سپارم به آن غنچه شقایق که در تپه ها روییده؛ به آن سرخی گلبرگ شهیدان.

تو رو می سپارم به آن کبوتر سفید بال که با بالهای کوچک خود، نامه مرا پیش تو می آورد.

فرشته لاسمی . ۱۶ ساله . سوم ریاضی