دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

عبدالعلی تربتی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد
تولد و وفات: (۹۸۴ - ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: بازوبندی با جلد ساغری مشکی مذهِّب ، دو صفحۀ افتتاح متن و حاشیه مرصع …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمد
تولد و وفات: (۹۸۴ - ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: بازوبندی با جلد ساغری مشکی مذهِّب ، دو صفحۀ افتتاح متن و حاشیه مرصع عالی ، ‌نسخ غبار خوش ، با رقم: "وقع‌الفراغ... علی یدالعبد... عبدالعلی‌بن محمد تربتی... سنۀ اربع و ثمانون و تسعمائهٔ".