شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

كرمها


كرمها

كرمها:
كرمها تركیباتی هستند كه در حرارت گرمای بدن حالت مایع پیدا می كنند . انواع گوناگونی از كرمها وجود داردمثل كرو مرطوب كننده ، كرم تقویت كننده و ...
روش استفاده كرم در صورت:
در …

كرمها:

كرمها تركیباتی هستند كه در حرارت گرمای بدن حالت مایع پیدا می كنند . انواع گوناگونی از كرمها وجود داردمثل كرو مرطوب كننده ، كرم تقویت كننده و ...

روش استفاده كرم در صورت:

در ۵نقطه بر روی صورت مقداری از كرم را قرار دهید این ۵نقطه عبارتند از : وسط پیشانی – روی گونه ها – بالای لب –روی چانه

سپس با استفاده از سطح اولین بند انگشت با دستور زیر بر روی سطح صورت پخش می كنیم

۱-از وسط پیشانی به طرف شقیقه ها

۲-از شقیقه ها به طرف داخل و گوشه های چشم

۳-از وسط لب فوقانی به طرف وسط گونه ها

۴-از وسط چانهبه طرف گونه ها